1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσης είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η εταιρεία , θα παρέχει στον συνδρομητή πρόσβαση στο περιεχόμενο των παρεχόμενων εξ΄ αποστάσεως συνδρομητικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.lalisi.gr

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση χρήσης οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
3.1. Η ατομική επιχείρηση ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (εφεξής αναφερόμενη και ως «Lalisi.gr») που  εδρεύει  στην Αττική, στην οδό Χίου 47Α  με ΑΦΜ   και ΔΟΥ  ΧΟΛΑΡΓΟΥ, τηλ. 6932543109 δημιούργησε στον δικτυακό ιστότοπο  https://www.lalisi.gr  με σκοπό να προσφέρει ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης  καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

3.ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το έργο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «https://www.lalisi.gr» διατίθεται με την περιοριστική άδεια χρήσης.

3.1.Ο «Επισκέπτης / χρήστης» των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα». Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας». Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου.

3.2. Η «Εταιρία», υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

3.3.Ο «Επισκέπτης / χρήστης»  παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Επισκέπτη / χρήστη» την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους του ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ αυτών.

 

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη του Δικτύου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η «Εταιρεία» και η «Ιστοσελίδα» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο (website) της «Ιστοσελίδας» είναι ορθά και πλήρη.

4.2.Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εξ΄ αποστάσεως υπηρεσίες διαδικτύου και να ενημερώνει τα «Εγγεγραμμένα Μέλη» για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στην «Ιστοσελίδα». Κάθε χρήση της «Ιστοσελίδας» κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

4.3. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο «Επισκέπτης / Χρήστης» ή «Εγγεγραμμένο Μέλος» για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ΄ αυτόν.

4.4. Τα περιεχόμενα της «Ιστοσελίδας» παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «Εταιρεία» αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

4.5. Η «Εταιρεία»  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η «Εταιρεία»  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.

4.6. Η «Εταιρεία»  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των παρερχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο «Επισκέπτης / Χρήστης» ή «Εγγεγραμμένο Μέλος»  και σε καμία περίπτωση η «Εταιρεία»  .

4.7. Η «Εταιρεία»  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας», χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

4.8. Η «Εταιρεία» δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ενημέρωση των νομικών κειμένων. Τα νομοθετήματα και λοιπά νομικά κείμενα ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και με άλλες διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί σε αυτό. Είναι πιθανόν το κείμενο των διατάξεων του νομοθετήματος που παρέχεται να μην ισχύει  πλέον, ή να μην ισχύει στη μορφή που είναι αποθηκευμένο. Οι εφαρμοστές ή μελετητές της ισχύουσας Νομοθεσίας θα πρέπει να συμβουλεύονται πάντα το επίσημο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , το οποίο είναι το μοναδικό δεσμευτικό κείμενο του Νόμου.

 

5.ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

5.1. Ο «Επισκέπτης / Χρήστης» , «Εγγεγραμμένο Μέλος» των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «Ιστοσελίδα» από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-nomothesia.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του lalisi.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα lalisi.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

6.2. H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση  δικαιωμάτων ή  αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (download) τοπικά σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον επισκέπτη / Χρήστη, η «Εταιρία» παραχωρεί δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

6.3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

6.4. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

6.5. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

7.«ΔΕΣΜΟΙ» (links)

7.1. «ΔΕΣΜΟΙ» (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

7.1.1. Η «Εταιρεία»  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7.1.2. Η «Εταιρεία»  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.2.«ΔΕΣΜΟΙ» (links) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.lalisi.gr
“Δεσμοί” προς την «Ιστοσελίδα» επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

 

8.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Newsletters)
12.1. Η αποδοχή των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της «Εταιρείας» χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της   καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.
12.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της «Εταιρείας»  και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό διαγραφής στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής News-Letters της «Ιστοσελίδας».

 

9.ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ  (user account)
9.1. Η «Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στον «Επισκέπτη / Χρήστη» εφόσον το επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της «Ιστοσελίδας («Εγγεγραμμένο Μέλος») και συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την «Ιστοσελίδα» στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της και
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

9.1.1. Η «Ιστοσελίδα»  παρέχει στο «Εγγεγραμμένο Μέλος» ειδικές υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η «Ιστοσελίδα», θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.2. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την «Ιστοσελίδα» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, το «Εγγεγραμμένο Μέλος» ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

9.3. Η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

9.4. Βασικοί κανόνες δημιουργίας λογαριασμού «Εγγεγραμμένου Μέλους»
α) Το όνομα χρήστη (username) δεν επιτρέπεται:
– να περιέχει λέξεις ή φράσεις, οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη, επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους, με σκοπό την δυσφήμιση ή εξύβριση των παραπάνω.
– να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
– να είναι παραποίηση ενός ήδη υπάρχοντος, ενεργού ή μη, username με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό του.
Η παραβίαση του κανόνα θα συνεπάγεται την άμεση μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην «Ιστοσελίδα» ή και τη διαγραφή του λογαριασμού.
β) Κάθε «Εγγεγραμμένο Μέλος»  έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης. Σε περίπτωση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών, αυτοί είτε θα συγχωνεύονται με τον ήδη υπάρχοντα (για περιπτώσεις λανθασμένων κινήσεων του χρήστη) είτε θα διαγράφονται άμεσα, καθώς και θα επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην «Ιστοσελίδα».
γ) Στο avatar ή την υπογραφή ενός «Εγγεγραμμένου Μέλους»   δεν επιτρέπεται:
– να περιέχονται λέξεις, φράσεις ή εικόνες οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη, επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους, με σκοπό την δυσφήμιση ή εξύβριση των παραπάνω.
– να περιέχονται λέξεις, φράσεις ή εικόνες απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές που έχουν σαν σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή την χλεύη άλλου «Εγγεγραμμένου Μέλους»  .
– η διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links (πχ PayPal links), banners ή να περιέχονται λέξεις ή φράσεις όπως πχ. “Best Hosting” ή “Φτηνότερη σύνδεση” κλπ.
– η χρήση συνδέσμων (links) σε δυναμικά scripts που κάνουν χρήση cookies για λόγους ασφαλείας!
δ) Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:
Σκέτο κείμενο : 8 γραμμές κανονικών χαρακτήρων ή μέχρι 4 γραμμές μεγέθους 2 ή bold, μέχρι 100 χαρακτήρες μήκος για κάθε γραμμή.
Σκέτο γραφικό : 1 γραφικό μέχρι 500 pixels μήκος και 250 pixels ύψος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή).
Κείμενο και γραφικό : 4 γραμμές (ή 2 γραμμές μεγέθους 2 ή bold) και ένα γραφικό (σε νέα γραμμή) μέχρι 400 pixels μήκος και 175 pixels ύψος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή).
Οι κενές γραμμές υπολογίζονται και αυτές σε κάθε περίπτωση.
Το άθροισμα των KBs υπογραφής και avatar για κάθε χρήστη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 150 αυστηρά. Σε περίπτωση που το avatar ή η υπογραφή χρήστη δεν τηρούν τους κανόνες θα αφαιρούνται άμεσα από τα μέλη της συντονιστικής ομάδας (Moderators & Administrators) ενώ είναι στη διακριτική ευχέρεια αυτής, η αποστολή προειδοποιητικού Προσωπικού Μηνύματος (PM). Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης εκχώρησης ιδίου ή ανάλογου avatar ή υπογραφής, θα επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση εισόδου του χρήστη στην  «Ιστοσελίδα».

9.5. Δεοντολογία «Εγγεγραμμένου Μέλους»
9.5.1. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η «Ιστοσελίδα» παρέχει στα «Εγγεγραμμένα Μέλη»   της, την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

9.5.2. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας».

9.5.3. Η «Ιστοσελίδα» δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τα «Εγγεγραμμένα Μέλη» του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

9.5.4. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος» κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

9.5.5. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη  η «Ιστοσελίδα», για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας».

9.5.6.Σε περίπτωση που η «Ιστοσελίδα» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

9.5.7. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του «Εγγεγραμμένου Μέλους» ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

9.5.8. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των «Εγγεγραμμένων Μελών» με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας».

9.5.9.  Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

9.5.10.  Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

9.5.11.  Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

9.5.12. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9.5.13. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας», ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

9.5.14. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της «Ιστοσελίδας».

9.5.15. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων «Εγγεγραμμένων Μελών» (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων «Εγγεγραμμένων Μελών»)

9.5.16. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας» κατανοεί και αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η «Ιστοσελίδα» και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας». Επίσης, της «Ιστοσελίδας» και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας» κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας»  κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η «Ιστοσελίδα» ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στην «Ιστοσελίδα», των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας».

9.5.17. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας» κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας» δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

9.5.18. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  της «Ιστοσελίδας»  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την «Εταιρεία»  και τους συνεργάτες της  για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας».

9.5.19. Το «Εγγεγραμμένο Μέλος»  κατανοεί και αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στο «Εγγεγραμμένο Μέλος» που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

10.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Οι ειδικοί κανόνες δημιουργία λογαριασμού συνδρομητή υπόκεινται στους γενικότερους κανόνες της παρούσας και επιπλέον :

10.1. Για την εγγραφή ενός «Επισκέπτη/Χρήστη» στην παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είναι απαραίτητη η εγγραφή του ως «Εγγεγραμμένο Μέλος».

10.2. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών στα «Εγγεγραμμένα Μέλη» παρέχεται για χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Εγγεγραμμένου Μέλους».

10.3. Το είδος η χρονική διάρκεια και το κόστος  παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της «Εταιρείας» και περιγράφεται αναλυτικά στην «Ιστοσελίδα»

10.4. Κατά την ενεργοποίηση των Συνδρομητικών Υπηρεσιών το «Εγγεγραμμένο Μέλος» λαμβάνει μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, Σύμβαση Χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών με χωριστό κωδικό «Εγγεγραμμένου Μέλους» που είναι αυστηρά προσωπικός. Η Σύμβαση Χρήσης πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί στην εταιρεία για την ενεργοποίηση του λογαριασμού Συνδρομητή.

10.5. Η  άδεια χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών, είναι απόλυτα προσωπική και εμπιστευτική και δεν μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Η «Εταιρεία» δύναται να ανακαλεί άδειες χρήσης ή να μεταβάλει τους κωδικούς πρόσβασης των συνδρομητών κατά την κρίση της προκειμένου να διασφαλίσει των ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

10.6. Λογαριασμοί «Συνδρομητών» οι οποίοι δεν έχουν ανανεωθεί έγκαιρα μετά την ημερομηνία λήξη τους , αυτομάτως τίθενται σε κατάσταση «προσωρινής αναστολής» (suspend) για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και κατόπιν αφαιρούνται τα συνδρομητικά δικαιώματα πρόσβασης στην «Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας» και υποβιβάζονται σε δικαιώματα απλού εγγεγραμμένου μέλους , χωρίς την διαγραφή του λογαριασμού.

10.7. Η επαναφορά μετά από τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων είναι δυνατή , μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το «Εγγεγραμμένο Μέλος» εκτελώντας την διαδικασία υποβολής νέας αίτησης εγγραφής στις «Συνδρομητικές Υπηρεσίες».

 

11.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩ

11.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Ιστοσελίδας» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της «Ιστοσελίδας».

11.2 Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «Ιστοσελίδας» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή,  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

11.3 Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).

11.4  Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» της «Ιστοσελίδα» δεν δέχεται απευθείας συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) και ΔΕΝ διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς ασφαλείας των αγοραστών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία για τις ηλεκτρονικές της αγορές, όσον αφορά την διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται, δυνάμει σχετικής συμβάσεως, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Alpha Bank e-Commerce με την οποία συνεργάζεται. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται  σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής της εταιρείας αυτής με υπηρεσίες (American Express SafeKey®, Verified by Visa, MasterCard Secure Code, alerts μέσω e-mail). Οι πληροφορίες στο στάδιο αυτό και όλη η επικοινωνία  μεταδίδονται/ μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Εταιρείας».

11.4.1. Δεδομένα παραστατικού

Στην περίπτωση που επιλέξετε ως παραστατικό πληρωμής το τιμολόγιο χρειαζόμαστε την Επωνυμία της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

11.4.2 Ηλεκτρονικές Ιντερνετικές Διευθύνσεις (IP Address)

H Ηλεκτρονική Ιντερνετική Διεύθυνση (IP Address) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός σας Υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) θα επικοινωνεί με την «Ιστοσελίδα», αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών.

 

12.COOKIES

12.1 Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

– Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

– Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

– Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

– Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

12.2 Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

12.3 Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser).

 

13.Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H «Εταιρεία» είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο δικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας» για την παροχή διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για σκοπούς μάρκετινγκ.

13.1. Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών»  για τους γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
  • για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια επίσκεψης / χρήσης από μέρους σας, του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα για την παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει ή για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας.
  • για την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από τη «Εταιρεία» μέσω του δικτυακού τόπου της «Ιστοσελίδα», όπως για παράδειγμα για την ειδοποίησή σας σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις ή διορθώσεις.
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες  που διατίθενται από και μέσω της «Ιστοσελίδας» και αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

14. Διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους και προς εφαρμογές τρίτων

Ο δικτυακός τόπος είναι δυνατόν να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλα websites στα οποία ενδέχεται ο επισκέπτης / χρήστης να έχει λογαριασμούς (όπως για παράδειγμα το Facebook ή άλλα sites κοινωνικής δικτύωσης) και να παρέχει διασυνδέσεις ή ενσωματωμένες εφαρμογές τρίτων. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω διασυνδέσεων και εφαρμογών, υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω websites, και η «Εταιρεία» δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

 

15. Δήλωση Εχεμύθειας – Προσωπικά δεδομένα

15.1 Η παρούσα δήλωση αφορά στο δικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας». Όταν αποσταλεί ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη, χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ηλεκτρονικά από την «Εταιρεία» η ερώτησή του χρήστη. Οι αιτήσεις που συμπληρώνει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει έκαστος επισκέπτης / χρήστης θεωρούνται απόρρητες.

15.2 Η «Εταιρεία» δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και εφόσον επιτάσσεται από το νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει τη «Εταιρεία». Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

α) προστατεύσει η «Εταιρεία» τα δικαιώματά της και την περιουσία της,

β) προστατευθεί η «Εταιρεία» ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου της «Ιστοσελίδας» και

γ) προστατεύσει η «Εταιρεία» την προσωπική της ασφάλεια ή την περιουσία των επισκεπτών /χρηστών και του κοινού της.

15.3 Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και η διεύθυνση IP, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Το προσωπικό της «Εταιρεία» μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί το ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Επίσης, αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης ζητήσει από έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της «Εταιρεία» να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών, το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του επισκέπτη / χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

15.4 Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και τα στοιχεία των συναλλαγών των επισκεπτών / χρηστών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι επισκέπτες / χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την «Εταιρεία» και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας ,στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

15.5 Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον δικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

15.6 Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «Εγγεγραμμένων Μελών» της «Ιστοσελίδας» σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα.

15.7 Η «Ιστοσελίδα» μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των «Εγγεγραμμένων Μελών» της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «Ιστοσελίδα» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των «Εγγεγραμμένων Μελών» της. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «Ιστοσελίδα» έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα «Εγγεγραμμένα Μέλη» της «Ιστοσελίδας» καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την «Ιστοσελίδα».
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (νομοθεσία για την άρση του απορρήτου επικοινωνιών N.2225/1994).

15.8 Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται να παρακολουθεί, επιβλέπει, και να γνωστοποιήσει ενδεχόμενη διαρροή δεδομένων (από την στιγμή που θα γίνει αντιληπτό και εντός 72 ωρών στην αρχή προστασίας) στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

16.Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)
16.1. Η «Εταιρεία» τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της «Ιστοσελίδας». Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

16.2. Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);
Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

16.3. Χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας  www.e-nomothesia.gr πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες μας. Χρησιμοποιούνται μόνο cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

16.4. Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε.

Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

– Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

– Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

– Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

– Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

– Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

16.5. Τι είδη Cookies δεν χρησιμοποιούμε.
Η ιστοσελίδα μας  www.e-nomothesia.gr χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

16.6.Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση.  Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser)

16.7. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies.
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδα μας  www.e-nomothesia.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

16.8. Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές
Πως Δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας; Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της «Ιστοσελίδας» λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της «Ιστοσελίδας» και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της «Ιστοσελίδας» ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

16.9. Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

 

17.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ:
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ”. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Η «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Η «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ» ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ
(i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ,
(ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ,
(iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ,
(iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ
(v) ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

 

18.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της «Ιστοσελίδας», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Επισκέπτη / Χρήστη» , Εγγεγραμμένου Μέλους» , «Συνδρομητή» των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της «Ιστοσελίδας» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά  που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.